Vakantiewoningen en rondreizen
in Spanje, kleinschalig en lokaal
 
Meest bekeken:
 
Home >> Content >> Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

 

Reisvoorwaarden Het Andere Spanje

 

Inleiding

 

Reis- garantieregeling

Het Andere Spanje* is aangesloten bij de Stichting STO. In geval van faillissement of surseance van betaling wordt de reissom van de reiziger vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zorgt vervolgens voor de juiste (financiële) afhandeling met de reiziger.

De wettelijke verplichting om aangesloten te zijn bij een Garantiefonds heeft betrekking op de boekingen van een pakketreis. Dit zijn reizen met 2 of meer toeristische diensten bijvoorbeeld de boeking van accommodatie en een excursie.

 

Artikel 1. Totstandkoming en inhoud reisovereenkomst

 

1.         Aanbod en aanvaarding

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Het Andere Spanje. De aanvaarding kan rechtstreeks of door bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan o.a. in de vorm van een factuur. Naast de factuur wordt - in geval van een pakketreis - ook een uitnodiging gestuurd om veilig te kunnen betalen via de Stichting Derdengelden Certo-Escrow (SDCE).
 2. Bij boeking richt Het Andere Spanje het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Het Andere Spanje is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
 3. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en reizen per bus/trein of vliegtuig. Het Andere Spanje kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in publicaties wordt vermeld.
 4. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, zijn inclusief btw.

 

2.         Herroeping aanbod

Het aanbod van Het Andere Spanje is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 uur (op werkdagen, 9 - 17 uur)) na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

 

3.         Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Het Andere Spanje niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 

4.         Annulering

Het Andere Spanje is gerechtigd een reis wegens te geringe deelname te annuleren. Dit dient schriftelijk te geschieden. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing. Het Andere Spanje vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimumaantal aanmeldingen duidelijk in de offerte. De opzegging geschiedt schriftelijk.

 

5.         Informatieplicht reiziger

 1. De reiziger verstrekt Het Andere Spanje voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger (s) als die kan leiden tot ongemak, gevaar of risico van de reiziger dan wel andere reizigers, personeel of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder hem het recht op vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet is verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt in verband met verminderde mobiliteit alsmede de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij het ontbreken daarvan de betrokkene het recht op vervoer te ontzeggen.
 3. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Het Andere Spanje. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door Het Andere Spanje van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten. De kosten worden aan hem in rekening gebracht, conform artikel 15 lid 2.
 4. Het Andere Spanje is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting van de reiziger of het tekortschieten in lichamelijke of geestelijke conditie van haar reizigers.

 

6.         Hoofdboeker

 1. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de hoofdboeker) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 2. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Het Andere Spanje en/of het boekingskantoor verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.

 

7.         Gegevens en voorbehouden in publicatie

 1. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Het Andere Spanje maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
 2. Indien Het Andere Spanje algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
 3. De bij de accommodaties afgedrukte foto’s op de website van Het Andere Spanje zijn bedoeld om een indruk te geven van de betreffende accommodatie of toeristische activiteit. Hieraan kunnen reizigers geen rechten ontlenen.

 

8.         Essenties

 1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Het Andere Spanje aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Het Andere Spanje zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven schriftelijke instemming van Het Andere Spanje.
 2. De reisorganisatie heeft in het geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatie,- communicatie en eventuele, door bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Deze kosten kunnen slechts in rekening worden gebracht wanneer Het Andere Spanje en de reiziger dit overeenkomen.
 3. Een essentieverzoek anders dan op medische gronden neemt Het Andere Spanje alleen in behandeling als dit een redelijke kans van slagen heeft.
 4. Indien wijzigingen na boeking van de reis worden verlangd, brengt Het Andere Spanje de extra kosten in rekening.
 5. De hoogte van de in dit artikel genoemde kosten worden door de reisorganisatie vermeld.

 

Artikel 2. Betaling

 

 1. Ten aanzien van een pakketreis dient bij het tot stand komen van de overeenkomst een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom met een minimum van € 250 te worden voldaan. Bij het boeken van een cruise, rondreizen, bezoeken aan culturele of sportevenementen kan hiervan worden afgeweken. Dit wordt vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt. Tevens wordt bij de aanbetaling 100% voldaan van:
 • de premie van een bij Het Andere Spanje afgesloten verzekeringspremie;
 • de tarieven van de vervoerstickets die Het Andere Spanje bij reservering direct bij de aanbieder van de dienst dient te doen omdat anders boeking niet mogelijk is. Dit geldt voor vliegtickets en bus- en treinreizen.
 • de tarieven van andere reis-onderdelen die Het Andere Spanje direct bij reservering bij de aanbieder van de dienst dient te voldoen.

Indien gewenst kan de hoofdboeker na de aanbetaling het bewijs van de betaalde reservering bij Het Andere Spanje opvragen. Het Andere Spanje dient terstond aan dit verzoek te voldoen.

 1. Bij een eigen vervoerreis is de aanbetaling 30% van de reissom. Dit zijn reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij een eigen-vervoerreis zes weken voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf) in het bezit zijn van Het Andere Spanje. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Het Andere Spanje stuurt de reiziger een kosteloze betalingsherinnering waarin de reiziger een redelijke termijn wordt voorgesteld om de betaling te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Het Andere Spanje heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 3. Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 4. De reiziger die niet tijdig heeft betaald, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot een vergoeding van de door Het Andere Spanje gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal:
  - 15% over de reissommen tot € 2.500,00,
  - 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en
  - 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.
 5. In geval van een pakketreis wordt de (aan)betaling van de reissom overgemaakt aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse bank. Het geld van de cliënt is op deze manier veilig tot na afloop van de gecontracteerde reis.
 6. Naast de factuur krijgt de klant in de situatie genoemd onder punt 6 hiervoor, ook van Het Andere Spanje een uitnodiging om bij de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE) te kunnen inloggen om de bijbehorende betaling veilig te kunnen doen.

 

Artikel 3. Reissom

 

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen die in de offerte zijn vermeld, inclusief de op het moment van verzending bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door Het Andere Spanje of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede de boekingskosten. Informatie over deze kosten leest u op onze website onder de boeking. Bij een groepsboeking kunnen, afhankelijk van de groepsgrootte, afwijkende afspraken worden gemaakt.
 2. De reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Het Andere Spanje bekend waren ten tijde van het uitbrengen van de offerte.
 3. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft Het Andere Spanje het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belasting en/of heffingen. Het Andere Spanje zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
 4. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Het Andere Spanje kan worden gevergd. Het Andere Spanje zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
 5. Als de reissom reeds is voldaan is de termijn voor het verhogen van de reissom zes weken in plaats van 20 kalenderdagen voor vertrek.
 6. In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal Het Andere Spanje na tijdige betaling van de gehele reissom vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen.
 7. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet -op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
 8. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Het Andere Spanje het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet -op straffe van verval -binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

 

Artikel 4. Informatie

 

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege Het Andere Spanje algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening tenzij Het Andere Spanje te kort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieplicht.
 3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs, groene kaart of andere vereisten zoals deze ter plekke gelden.
 4. Door of vanwege Het Andere Spanje zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

 

Artikel 5. Reisbescheiden

 

 1. Het Andere Spanje stelt de benodigde reisbescheiden, na volledige betaling, uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Het Andere Spanje kan worden gevergd. De reisbescheiden worden per email verstuurd tenzij de reiziger verzoekt deze per post te willen ontvangen.
 2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Het Andere Spanje.
 3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft Het Andere Spanje aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
 4. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Het Andere Spanje.

 

Artikel 6. Wijzigingen door de reiziger

 

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger om wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten van € 30,-per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, schriftelijk door Het Andere Spanje bevestigd.
 2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven of annuleren. In dat laatste geval is artikel 9.5 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
 3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

 

 

Artikel 7. In-de-plaatsstelling

 

 1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
 • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
 • en het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
 • en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
 1. De hoofboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings-en communicatiekosten en de eventuele extra kosten van de vervanging.

 

Artikel 8. Annulering door de reiziger

 

 1. De annulering dient schriftelijk te gebeuren. Annuleringen buiten kantooruren (9.00 uur - 17.00 uur) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. (maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen)
 2. Het Andere Spanje bevestigt de annulering schriftelijk en stuurt de hoofdboeker een annuleringsrekening.
 3. Reizen waarbij een vliegticket of trein en/of busbiljet deel uit maakt van de reissom, of bijzondere diensten worden aangeboden zoals bijvoorbeeld autohuur of een cultureel- of sportevenement, vallen onder afwijkende annuleringsvoorwaarden. De kostprijs hiervan is bij annulering geheel verschuldigd indien Het Andere Spanje deze zelf niet kan verhalen. Dit ongeacht het aantal weken tussen het tijdstip van annuleren en de vertrekdatum. 
 4. De boekingskosten of andere bijkomende kosten zijn bij annulering geheel verschuldigd.
 5. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger, met inachtneming van artikel 9.3, de volgende annuleringskosten verschuldigd
 6. a. Standaard-annuleringskosten bij een pakketreis:
 • bij annulering tot 42 dagen (exclusief) voor de vertrekdatum: de aanbetaling
 • bij annulering vanaf 42 dagen (inclusief) tot 30 dagen (exclusief) voor de vertrekdatum: 35% van de reissom
 • bij annulering vanaf 30 dagen (inclusief) tot 15 dagen (exclusief) voor de vertrekdatum: 50 % van de reissom
 • bij annulering vanaf 15 dagen (inclusief) tot 8 dagen (exclusief) voor de vertrekdatum: 75 % van de reissom
 • bij annulering vanaf de 8 ste (inclusief) dag voor vertrek tot de vetrekdatum (exclusief): de volle reissom
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom

    b. Standaard-annuleringskosten bij een groepsreis (pakketreis) (10 personen of meer):

 • bij een annulering tot 45 dagen (exclusief) voor de vertrekdatum: de aanbetaling
 • bij een annulering tussen 45 dagen (inclusief) en 30 dagen (exclusief) voor de vertrekdatum: 35% van de reissom
 • bij een annulering tussen de 30 dagen (inclusief) en 15 dagen (exclusief) voor de vertrekdatum: 60% van de reissom
 • bij een aanulering vanaf de 15 dag (inclusief) voor de vertrekdag tot de dag van vertrek: de gehele reissom

    c. Standaard-annuleringskosten bij een eigen vervoerreis:

 • bij annulering tot de 56 dagen (exclusief) voor de de aankomstdag: de aanbetaling
 • bij annulering vanaf de 56 dagen (inclusief) tot 28 dagen voor de aankomstdag: 60% van de reissom
 • bij annulering vanaf 28 dagen (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom.
 • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom.
 1. Deelannulering
 • Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor het gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
 • Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissommen in mindering gebracht.
 1. De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen.
   
 2. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

 

Artikel 9. Opzegging door Het Andere Spanje

 

 1. Het Andere Spanje heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Het Andere Spanje aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.
 2. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 3. Indien de oorzaak van de opzegging aan Het Andere Spanje kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Het Andere Spanje. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
 4. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Het Andere Spanje kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals uitgewerkt in artikel 13.
 5. Indien Het Andere Spanje door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

Artikel 10. Wijziging door Het Andere Spanje

 1. Het Andere Spanje heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 1. Deze deelt hij binnen drie kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat Het Andere Spanje van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur mee.
 • Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
 • Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft, kan de reiziger deze slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 1. Indien Het Andere Spanje door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.  In geval van wijziging doet Het Andere Spanje de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat Het Andere Spanje zelf op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
 • de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • de aard en klasse van de accommodatie;
 • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

 • de samenstelling van het reisgezelschap;
 • de aan Het Andere Spanje bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
 • de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Het Andere Spanje schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

3.  De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 kalenderdag). In dat geval heeft Het Andere Spanje het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet -op straffe van verval -van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.

4.  Wanneer een termijn uit de leden 1, 2, en 3 van dit artikel eindigen op een zaterdag, zon- of feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur.

5.   a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Het Andere Spanje kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Het Andere Spanje. Of dit het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Het Andere Spanje kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals uitgewerkt in artikel 13.

6.  Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Het Andere Spanje ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt Het Andere Spanje de reizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.

7.  Het Andere Spanje is, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en overmacht

 

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is Het Andere Spanje verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Het Andere Spanje kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, stakingen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 16 lid 1.
 4. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Het Andere Spanje onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Het Andere Spanje is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
 • de tekortkoming voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Het Andere Spanje of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen;
 • of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 6 van dit artikel.

5.    Indien een cruise onderdeel is van de overenkomst en de reiziger niet of niet tijdig de vertrekhaven kan bereiken doordat de vliegreis naar de vertrekhaven geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht onmogelijk maken, komt dit in afwijking van het eerder bepaalde voor risico van de reiziger. Voorwaarde is dat deze door of namens de reisorganisator voorafgaand aan de boeking op dit risico en de verzekerbaarheid daarvan is gewezen. De reiziger blijft in dat geval de volledige reissom verschuldigd onder aftrek van het luchtvervoer.

6.    Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Artikel 12. Hulp en bijstand

 

 1. Het Andere Spanje is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Het Andere Spanje, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 4 is toe te rekenen.
 2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Het Andere Spanje tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Het Andere Spanje zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Het Andere Spanje bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf-en repatriëringkosten.

 

Artikel 13. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Het Andere Spanje

 

 1. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Het Andere Spanje dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
 2. Het Andere Spanje is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis-en/of annuleringskostenverzekering.
 3. Indien Het Andere Spanje jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Het Andere Spanje voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Het Andere Spanje. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
 5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid van Het Andere Spanje gelden ook ten behoeve van werknemers van Het Andere Spanje en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

Artikel 14. Verplichtingen van de reiziger

 

 1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Het Andere Spanje ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Het Andere Spanje van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
 3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 16 lid 1 te voldoen.
 4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

 

Artikel 15. Reisgarantie

 

 1. Het Andere Spanje voldoet aan de wettelijke garantieverplichting middels deelname aan de Stichting STO en de Stichting Derdengeldenregeling Certo Escrow (SDCE).
 2. In geval van financieel onvermogen van Het Andere Spanje loopt de betaling van uw gecontracteerde reis geen risico. De betaalde reissom blijft, totdat de reis is afgelopen, op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo-Escrow (SDCE), die onder toezicht van de Nederlandse Bank staat.
 3. Eventuele klachten of claims over de reis van Het Andere Spanje staan los van de garantieregeling. Voor klachten zie artikel 16.

 

Artikel 16. Klachten tijdens en na de reis

 

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 3 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, Het Andere Spanje. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Het Andere Spanje in Nederland.
 2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Het Andere Spanje voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk vast te leggen (klachtrapport).
 3. Het Andere Spanje zorgt voor contactinformatie met betrokkenen in de reisbescheiden.
 4. De communicatiekosten worden door Het Andere Spanje vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
 5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of Het Andere Spanje daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
 6. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Het Andere Spanje. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
 7. Als de klacht de totstandkoming van de overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Het Andere Spanje te worden ingediend.
 8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Het Andere Spanje niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Het Andere Spanje geeft de reiziger hierover schriftelijk bericht.
 9. Het Andere Spanje zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt deze termijn verlengd met één maand. Hiervan wordt de reiziger in kennis gesteld.
 10. Op alle geschillen tussen Het Andere Spanje en reiziger is het Nederlands recht van toepassing.
 11. Indien partijen de klacht niet naar tevredenheid opgelost zien, kunnen zij zich wenden tot de daarvoor, in Nederland, bestemde organen.

 

 

Het Andere Spanje
Adres: Kraanvogel 102, 4822RB Breda
Telefoonnummer: 0031 (0) 6 23038967
Emailadres: info@anderespanjereizen.nl
Website: www.anderespanjereizen.nl
IBAN: NL84 FVLB 0260760501
Kamer van Koophandel: 64962148
BTW-nummer: NL083590122B01

 
Ria's Blog: